Teletask Center

Disclaimer & Privacy Policy

1. Vrij bezoek van onze site

Het staat U vrij om onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Verkiest U toch om ons Uw persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

2. Het begrip "Verwerken"

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

3. Het begrip "Vertrouwelijkheid"

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die U aanbelangt, zoals adres, email, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat U uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben (infra 6. Uw toelating tot verwerking)) of zonder dat U het doel van deze verwerking kent (infra 5. Het doel van de verwerking)

4. Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het cliëntenbestand, de sites en de aangeboden diensten voor het uitvoeren van marktstudies. voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen. om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van Stagobel voor de verwezenlijking van informatie - of promotiecampagnes over de producten en diensten van Stagobel.

5. Uw toelating tot verwerking

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Stagobel geeft U ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierbovenvermelde doeleinden (zie "het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens")

6. Uw rechten

6.1. Uw Informatierecht

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Stagobel - Karrewegstraat 50 9800 Deinze en tijdens de kantooruren te bereiken op telefoonnummer : +32 (0)9/381 85 00 of per fax op : + 32 (0)9/381 85 01 of per e-mail op het adres : info@stagobel.be waar U met uw vragen terecht kan. Voor meer algemene informatie kan U ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel (02/542.72.30)

6.2. Uw recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren

De klant die zijn identiteit bewijst (copie identiteitskaart) kan met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij Stagobel - Karrewegstraat 50 9800 Deinze de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Desgevallend kan hij ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Uw gegevens worden U meegedeeld uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag.

7. Meldingen van schendingen van uw privacy

Indien U meent dat Stagobel een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om Stagobel daarvan op de hoogte te brengen. Wij zullen al onze commerciële mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.