Inloggen / Registreren
Bel ons op +32 9 381 85 00

Algemene voorwaarden

Al onze verkopen worden afgesloten aan de volgende voorwaarden, waarop geen inbreuk mag worden gemaakt, tenzij door bijzondere en geschreven overeenkomsten.

1. Onze aanbiedingen worden gedaan behoudens verkoop en zonder verbintenis.

2. Alle kopen worden beschouwd als zijnde afgesloten te Deinze.

3. Onze prijzen zijn altijd opgegeven zonder het ineenzetten, het plaatsen, noch het op punt stellen, behoudens tegenovergestelde schikkingen uitdrukkelijk door ons aanvaard.

4. De bepalingen voorkomend op de briefwisseling en de bestellingen van de koper en die zouden afwijken van de hier vermelde voorwaarden, kunnen enkel en alleen door ons worden aanvaard indien wij ons schriftelijk akkoord op de inhoud ervan gegeven hebben.

5. De termijnen voor leveringen en uitvoeringen betekenen geen uitdrukkelijke verbintenis van onzentwege, maar worden enkel gegeven ter inlichting: een vertraging in de levering of de uitvoering kan slechts interesten en schadevergoedingen tot gevolg hebben, voor zover dergelijke sancties speciaal zijn overeengekomen en wij ze uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard. Zelfs dan stelt overmacht ons vrij van alle beroep op schadevordering wanneer er uitbreekt: stakingen, lock-out, gebrek aan stroom, aan water, erg ongeval in het bedrijf, machines, werkplaatsen, magazijnen, volksoproer, opstand, mobilisaties, oorlog, vorst, overstroming, onbeschikbaarheid op de markt van grondstoffen, enz. Deze opgave dient als voorbeeld en is niet beperkt. In geval van overmacht kan de koper de koopovereenkomst niet vernietigen. Ook heeft hij niet het recht zich elders, voor onze rekening te bevoorraden. Daarbij kan hij ons niet verplichten hem producten van een andere firma te leveren.

6. Tekeningen aan klanten medegedeeld, blijven het eigendom van de firma. Zij mogen in geen geval: a) aan derden worden overgemaakt; b) ter inzage worden gegeven; c) worden gecopieerd. Tekeningen van onze catalogi worden slechts gegeven ten titel van inlichtingen. De onophoudende verbeteringen die aan onze producten worden aangebracht, laten ons niet toe de afmetingen van onze tekeningen stabiel te houden. Aldus kunnen wij ons niet verbinden voor de opgegeven afmetingen.

7. Onze goederen worden vervoerd enkel op risico van de bestemmeling, zelfs als wij het vervoer op ons nemen. Ingeval van schade en tekort zal de koper zijn klacht richten aan de vervoerder, of deze laten uitgaan van de bestemmeling, zelfs als de prijs van de goederen franco opgegeven werd. Voor de bestellingen geleverd op werf, mogen onze vrachtwagens de berijdbare banen niet verlaten. De kosten voor het stationeren voor het lossen dat langer duurt dan gewoonlijk, zijn ten laste van de klant.

8. De goederen worden steeds verkocht “aanvaard vóór verzending”, zelfs als het vervoer in de prijs begrepen is, of is vastgesteld ter bestemming, of met het plaatsen inbegrepen. De koper heeft steeds het recht, op zijn kosten, de goederen na te zien vóór de verzending of afhaling. Onze aanvaarding van de bestelling behelst daardoor uitdrukkelijk de uitnodiging om de goederen vóór het vertrek te aanvaarden. De koper dient zelf te informeren over de datum van de ter-beschikking-stelling, verzending of uitvoer van de goederen, om tijdig zijn recht tot controle te kunnen uitoefenen. Wanneer dit recht niet uitgeoefend wordt in de hierboven vermelde voorwaarden, dan worden de goederen als aanvaard beschouwd. Hieruit volgt dat geen enkele laattijdige klacht zal worden aanvaard.

9. De klachten in verband met de inhoud of de omschrijving van de facturen moeten binnen de 8 dagen na de ontvangst ervan geschieden.

10. De betalingen moeten te Deinze worden gedaan. Onze voorwaarden omvatten een contante betaling, t.t.z. 20% bij bestelling, het saldo wordt vereffend bij het ter beschikking stellen van de goederen. Indien onze facturen niet op de gestelde vervaldagen worden vereffend, dan behouden wij ons het recht om, zonder nieuwe verwittiging, door onze bankiers een wissel te laten aanbieden, verhoogd met het bedrag der inningskosten enz. die ten laste valt van onze klanten. De dag van de afhandeling of verzending der goederen, zal als basis worden genomen voor het vaststellen van de vervaldagen, zelfs in geval van franco verkoop. In geval er werd overeengekomen dat de koper één of meerdere wissels aanvaardt dan zal bij het verzuimen van het terugsturen van deze binnen de 4 dagen van de verzending ter aanvaarding, het totale bedrag onmiddellijk eisbaar worden. Klachten geven nooit aanleiding tot niet-betaling. Het bestaan van een klacht of onenigheid laat enkel een betaling onder voorbehoud toe. Het verzuim te betalen op de vervaldag geeft ons het recht, zonder voorafgaande verwittiging, het bedrag van de factuur met 15% te verhogen, zonder dat deze vermeerdering minder dan 25 euro bedraagt. Indien zich een vertraging bij de betaling van het voorziene voorschot voordoet, dan behouden wij ons het recht de werken stop te zetten, de bestelling te schrappen volgens onze keuze, en onder voorbehoud van al onze rechten.

11. Wij behouden ons het recht, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een koop, van onze contractanten, een waarborg tot goede uitvoering van hun eigen verbintenissen te eisen. De weigering om aan dergelijke vraag te voldoen, zelfs in der minne, gerechtigt ons om, naar eigen keuze, bij de uitvoering het overige uit te stellen of de koop als afgedaan te beschouwen, ten nadele en ten gerieve van de co-contractanten, en om uit deze ontbinding alle mogelijke gevolgtrekkingen te nemen.

12. Onze prijzen worden opgemaakt op basis van de economische, sociale en fiscale voorwaarden, in voege op het ogenblik van ons aanbod. Alle wijzigingen aan deze voorwaarden die zouden gebeuren na de datum van onze offerte, brengt de herziening van de prijzen met zich mee. Iedere taks toepasselijk op de verkoop, de levering, de fabricatie, of het vervoer van onze koopwaren is steeds ten laste van de koper.

13. Onder uitdrukkelijk voorbehoud van al onze rechten voor schadevergoeding wordt ons conventioneel het recht erkend de bestelling te vernietigen en de koop als vernietigd te beschouwen, - zelfs tijdens de uitvoering, en zonder voorafgaande verwittiging - indien na beslissing van de koop, de koper de goederen binnen de vastgestelde tijd verzuimt af te halen, of elk van deze verplichtingen uit te voeren. Elke som verschuldigd op termijn, wordt in dergelijk geval onmiddellijk eisbaar. Wij behouden het recht tot ontbinding van de koop, eveneens ingeval van overlijden, faillissement, uitstel van betaling, protesten, ontbinding van de maatschappij of van de kopende firma.

14. De gedane aanbiedingen of de verbintenissen genomen door de agenten en bedienden van onze firma verbinden ons pas werkelijk na bekrachtiging van onzentwege. Agenten en makelaars zijn niet bevoegd om de bedragen der facturen in ontvangst te nemen en wij aanvaarden enkel als kwijtschrift, dit exemplaar dat onze handtekening draagt.

15. Alleen de rechtbank van Gent is bevoegd bij betwisting, zelfs in geval van eis tot waarborg of in geval van meerdere verweerders. De inschrijving van promessen, wissels of acceptaties van regeling en vrachtvrije leveringen hebben geen beperking noch verwijzing van deze clausule.

16. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikelen 7 en 8, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs.

17. Transport:
• franco vanaf 500 euro netto;
• voor leveringen op een ander adres dan het normale leveringsadres: prijzen af fabriek.